Bendrosios sąlygos

1. SĄVOKOS

„Telema“ sutartyse naudojami tokie terminai ir apibrėžimai:

 • Agentas – įmonė, kuri yra įgaliota bendrovės „Telema“ vardu sudaryti, keisti ir nutraukti Sutartis ir atstovauti „Telema“ su jos Paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 • Aktyvus laikotarpis – laikotarpis, kurio metu detalus E-dokumento turinys yra prieinamas „Telema“ portale.
 • Apskaitos programinė įranga – ERP programinės įrangos dalis arba atskira programinė įranga, kurią Partneris naudoja apskaitai. Sutartyje ši sąvoka naudojama tik tada, kai programinės įrangos skiriasi.
 • Apskaitos programinės įrangos palaikymas – bendrovė, teikianti IT palaikymą Partnerio Apskaitos programinei įrangai.
 • eAdresas – Partnerio Finansų skyriaus, atsakingo už sąskaitų apmokėjimą, elektroninio pašto adresas, arba Partnerio el.sąskaitos adresas;
 • EDI (Elektroniniai dokumentų mainai) – EDI žinučių (E-dokumentų) persiuntimas pagal sutartus žinutės standartus iš vienos kompiuterinės sistemos į kitą, be žmogaus įsikišimo.
 • EDI Mailbox – tarpinė grandis ROAMING, ERPCLOUD ar PROXY jungties atveju;
 • E-dokumentas – struktūrizuota žinutė, naudojanti sutartą standartą, parengta kompiuteriui perskaitomu formatu ir kuri gali būti automatiškai ir nedviprasmiškam apdorota (pvz. e-sąskaita ir e-užsakymas).
 • E-dokumento persiuntimo laikas – maksimalus laiko intervalas nuo to momento, kai E-dokumentas pasiekia „Telema“ EDI sistemą iš Partnerio ir tampa prieinamas jo Prekybos partneriui.
 • El. pašto adresas pranešimams – Partnerio nurodytas el. pašto adresas, į kurį siunčiami visi Partneriui skirti sistemos pranešimai;
 • ERP programinė įranga – įmonės apskaitos ir verslo valdymo programinė įranga, kuria naudojasi Partneris;
 • ERP programinės įrangos palaikymas – bendrovė, teikianti IT palaikymą Partnerio ERP programinei įrangai;
 • Jungtis – duomenų perdavimo būdas tarp sukurtos „Telema“ EDI sistemos ir Partnerio.
  • EDIDIRECT jungtis – tiesioginė jungtis tarp „Telema“ EDI sistemos ir Partnerio ERP sistemos. (pvz., Telema Gateway, Telema EDI Module);
  • WEB jungtis – „Telema“ paslaugos naudojamos per „Telema“ portalą;
  • ROAMING jungtis – “Telema” EDI sistema ir Partneris yra sujungti per kitą EDI operatorių;
  • ERPCLOUD jungtis – jungtis per ERP programinės įrangos „Debesų“ sprendimą;
  • PROXY jungtis – duomenų perdavimas per Partnerio nurodytą tarpininką.
 • Konfidenciali informacija – tiek Sutarties sąlygos, tiek ir visi duomenys, esantys Partnerio Edokumentuose.
 • Kontaktinis asmuo – asmuo, dirbantis Partnerio organizacijoje, kuris yra atsakingas už sutarties vykdymo kontrolę ir priežiūrą bei turi informuoti savo organizaciją ir kitą Šalį dėl visų klausimų, susijusių su sutartimi;
 • Naudotojas – Partnerio įgaliotasis asmuo naudotis „Telema“ portalu;
 • Oficialūs pranešimai – svarbūs verslo pranešimai, teisiniai pranešimai ir instrukcijos, kuriomis Šalys apsikeičia registruotu paštu, Šalių juridiniais adresais, nurodytais Įmonių registre. Oficialūs pranešimai laikomi pristatytais po penkių darbo dienų nuo jų išsiuntimo registruotu paštu;
 • Pagrindinis naudotojas – asmuo, Partnerio įgaliotas keisti Partnerio konfigūracijos duomenis „Telema“ portale;
 • Partneris – juridinis asmuo, kuris su bendrove„Telema“ yra sudaręs „Telema“ paslaugų naudojimo sutartį;
 • Paslaugos prieinamumas – laiko proporcija, išreikšta procentais, kai paslauga prieinama naudoti, imant mėnesio laikotarpį.
 • Paslaugų lygio susitarimas (SLA) nustato „Telema“ EDI sistemos veikimo lygį.
 • Paslaugos užsakymo forma – struktūrizuota užklausos forma, prieinama „Telema“ portalo naudotojams susisiekti su „Telema“ Klientų aptarnavimo skyriumi, užtikrinanti operatyviausią pagalbą.
 • Prekybos partneriai – Partnerio klientai ir tiekėjai, kurie naudojasi ar naudosis bendrovės „Telema“ EDI sistema duomenų apsikeitimui su Partneriu. Partnerio Prekybos partneriai apibrėžiami „Telema“ EDI sistemoje tik gavus aiškų pageidavimą raštu iš Partnerio Naudotojų.
 • Prisijungimo duomenys – unikalus naudotojo vardas ir slaptažodis, suteikiantys prieigą prie „Telema“ portalo.
 • Saugojimo laikotarpis – laikotarpis, kurio metu E-dokumento pagrindiniai perdavimo duomenys (dokumento tipas, numeris, šalys, laikai, sumos) yra prieinami „Telema“ portale;
 • Sistemos priežiūros laikas – laikas, skirtas sistemos reguliariai priežiūrai ir atnaujinimams atlikti, kurio metu gali laikinai neveikti „Telema“ paslaugos
 • Sutartis – susitarimas tarp bendrovės „Telema“ ir Partnerio dėl „Telema“ paslaugų teikimo Partneriui. Telema bendrosios sąlygos yra neatskiriama kiekvienos sutarties tarp bendrovės „Telema“ ir Partnerio dalis
 • Šalis – bet kuri grupė ar organizacija, dalyvaujanti sutartyje.
 • Techninė Sprendimo Analizė – tai Telema parengtas dokumentas (jei to reikia), kuriame yra pateikta informacija apie pradinius duomenis ir techninį sprendimą, taip pat pajėgumų ir resursų, reikalingų aktyvuoti sprendimą, aprašymas.
 • „Telema“ EDI modulis” – specialus modulis Partnerio ERP programinėje įrangoje, įgalinantis naudotis „Telema“ paslaugomis.
 • „Telema“ EDI sistema reiškia programinę ir techninę įrangą, kurią „Telema“ naudoja Paslaugoms teikti.
 • „Telema eDoc“ – E-dokumentų formatas, kuris remiasi XML formatu duomenims koduoti. „Telema eDoc“ formatas sukurtas remiantis Estijos e. sąskaitų standartu, EDIFACT, ISO20022 ir kitai aktualiais Europos standartais. Jis specifikuoja įvairių rūšių prekybinius dokumentus (sąskaitos, užsakymai, pranešimai apie prekių išsiuntimą ir pan.) ir patenkina Baltijos šalių ir kaimyninių šalių mažmeninės prekybos įmonių poreikius.
 • “Telema Gateway” – speciali „Telema“ EDI sistemos sąsaja, kuri instaliuojama Partnerio IT sistemoje. “Telema Gateway” perduoda E-dokumentus iš Partnerio sistemos į „Telema“ EDI sistemą, papildomai siūlydama tokias galimybes kaip (bet tuo neapsiribojant) preliminarus duomenų validavimas, ir duomenų modifikavimas.
 • „Telema“ ir Partneris atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis;
 • „Telema“ paslaugos – paslaugos, kurias Telema teikia Partneriui pagal Sutartį.
 • „Telema“ portalas – interneto pagrindu sukurtas sprendimas, skirtas naudotis „Telema“ paslaugomis ir savitarna.

 

2. PASLAUGOS IR PAGALBA

2.1 „Telema“ EDI sistema ir su ja susijusios intelektinės nuosavybės teisės priklauso bendrovei „Telema“, o Sutartis suteikia Partneriui teisę jomis naudotis remiantis Sutartyje ir Bendrosiose sąlygose nurodytomis sąlygomis.

2.2 „Telema“ teikia „Telema“ paslaugas pagal Sutartyje numatytas sąlygas.

2.2.1 Sutartyje nustatomos tokių parametrų reikšmės: Kainos paketas, Aktyvus laikotarpis, Saugojimo laikotarpis, Dokumento formatas, Jungtis, ERP programinė įranga, ERP programinės įrangos palaikymas, Apskaitos programinė įranga (jei skiriasi nuo ERP programinės įrangos), Kontaktinis asmuo, Pagrindinis naudotojas, eAdresas, El. pašto adresas pranešimams, naudojamos „Telema“ paslaugos.

2.2.2 Bet koks nukrypimas nuo Bendrųjų sąlygų aprašomas Sutartyje.

2.3 Be „Telema“ paslaugų, nurodytų Sutartyje, Telema įsipareigoja teikti paslaugas ir Telema portale. Portalas suteikia gerą apžvalgą apie Partnerio keitimąsi E-dokumentais:

2.3.1 Išsamus visų išsiųstų ir gautų dokumentų turinys yra prieinamas per Aktyvų laikotarpį;

2.3.2 Perdavimo duomenys yra prieinami per Saugojimo laikotarpį;

2.3.3 Partneriai gali matyti prijungtų Prekybos partnerių duomenis ir išsiųsti prašymus prijungti naujus;

2.3.4 Partneriai gali ieškoti pagalbos Klausimų ir atsakymų skyriuje ar pasinaudoti Paslaugos užsakymo forma neatsakytiems klausimams ir kitų paslaugų prašymams;

2.3.5 Partneriai gali administruoti savo Naudotojų paskyras ir Įmonės duomenis, matyti „Telema“ paslaugų informaciją ir pan.

2.4 Naudojimuisi „Telema“ portalu Partneris turi paskirti Pagrindinį naudotoją, kuris bus atsakingas už Naudotojo paskyrų kūrimą, atnaujinimą ir uždarymą. Pagrindinis Vartotojas įpareigotas informuoti Naudotojus, kad jie turi saugoti Prisijungimo duomenis nuo trečiųjų šalių. Jei egzistuoja rizika, kad Prisijungimo duomenys buvo atskleisti neautorizuotai trečiajai šaliai, Pagrindinis naudotojas atšaukia Naudotojo teisę naudotis „Telema“ portalu.
2.5 „Telema“ paslaugų kokybė: „Telema“ pasižada teikti „Telema“ paslaugas toliau nurodytu paslaugų lygiu (SLA):

Parametrai                                                      Reikšmė

Paslaugos laikas                                             24/7

Paslaugos pasiekiamumas                           99 %

E-dokumentų persiuntimo laikas              < 15 min.

Šie terminai netaikomi Sistemos priežiūros laikui. Paslaugų kokybės pablogėjimas ar jų dalinis neprieinamumas tuo laiku nėra laikomas SLA pažeidimu.

2.6 „Telema“ Klientų aptarnavimas:

2.6.1 reaguoja į Naudotojų užklausas darbo dienomis nuo 09:00 iki 17:00. Pagalba pradedama teikti esant pirmai galimybei, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną;

2.6.2 suteikia pirmenybę prašymams, siunčiamiems per Paslaugos užsakymo forma. Paslaugos užsakymo formos naudojimas užtikrina saugų ir savalaikį informacijos srautą, taip pat autentifikuoja Naudotojo teises;

2.6.3 atsako esant pirmai galimybei į Naudotojo paklausimus išsiųstus į support@telema.com;

2.6.4 teikia pagalbą šiomis kalbomis: estų, latvių, lietuvių, anglų, rusų.

2.7 Tam, kad teiktų aukštos kokybės paslaugas, „Telema“ įsipareigoja:

2.7.1 tobulinti ir reguliariai atnaujinti „Telema“ EDI sistemą. Tais atvejais, kai darbams atlikti būtina laikinai sustabdyti paslaugų teikimą, „Telema“ įsipareigoja informuoti Partnerį raštu apie suplanuotą Sistemos priežiūros laiką ne mažiau kaip 7 (septynios) dienos prieš suplanuotą paslaugų stabdymo laiką.

2.7.2 užtikrinti, kad E-dokumentų, perduodamų Partneriui per „Telema“ EDI sistemą, siuntėjas būtų identifikuotas kaip teisėtas EDI sistemos naudotojas;

2.7.3 užtikrinti, kad E-dokumentų turinys būtų identiškas tam, kurį siuntėjas išsiuntė;

2.7.4 konvertuoti dokumento formatą į formatą kurį naudoja klientas (nurodomas Sutartyje).

2.8 Tam, kad paslaugos būtų sklandžios ir nesutrikdytos, Partneris:

2.8.1 nedelsdamas informuoja „Telemą“ apie bet kokius techninius klausimus, kurie gali trukdyti jam naudotis „Telema“ Paslaugomis, naudodamas Paslaugos užsakymo formą;

2.8.2 suteikia „Telemai“ galimybę bendrauti su kompetentingu Partnerio darbuotoju, kuris padėtų diagnozuoti, analizuoti ir spręsti visas iškylančias technines problemas. Partnerio kontaktinis asmuo turi nurodyti tokį darbuotoją ir suteikti reikiamą kontaktinę informaciją, iškilus bet kokiems techniniams nesklandumams;

2.8.3 reguliariai stebi žinutes, išsiųstas El. pašto adresu pranešimams;

2.8.4 užtikrina unikalius dokumentų numerius kiekvienam dokumentų tipui per vienerius kalendorinius metus, dubliuotų dokumentų siuntimo prevencijai „Telema“ EDI sistemoje;

2.8.5 mažiausiai prieš 14 (keturiolika) dienų suderina su „Telema“ visus ERP programinės įrangos pakeitimus (versijos atnaujinimą arba programinės įrangos keitimą), kurie gali paveikti Edokumentų srautą.

 

3. SAUGUMAS IR KONFIDENCIALI INFORMACIJA

3.1 Telema užtikrina saugų naudojimąsi „Telema“ paslaugomis, įskaitant saugią prieigą prie Telema portalo:

3.1.1 „Telema“ patvirtina Naudotojų prieigą prie „Telema“ portalo naudodama asmeninius prisijungimo duomenis (naudotojo vardą ir slaptažodį, ID kortelę, mobilųjį ID, Google paskyrą arba SmartID);

3.1.2 Prisijungimo duomenys yra unikalūs ir skirti naudoti tik asmeniškai, jie negali būti perleisti tretiesiems asmenims ir jais negali naudotis keli asmenys;

3.1.3 Naudotojai privalo turėti asmeninius el. pašto adresus autorizuotam „Telema“ Paslaugų naudojimui;

3.1.4 „Telema“ pasilieka sau teisę blokuoti Naudotoją saugumo pažeidimo atveju, įskaitant, bet neapsiribojant tais atvejais, kai tie patys prisijungimo duomenys buvo naudojami daugiau nei vieno Naudotojo.

3.2 Telema naudos koduotus kanalus E-dokumentų mainams.

3.3 Siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą nuo trečiųjų šalių, sutarties terminai ir sąlygos bei duomenys Partnerio E-dokumentuose yra konfidencialūs (Konfidenciali informacija).

3.3.1 Konfidenciali informacija negali būti atskleista jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. Šalys užtikrina, kad bet koks Šalies atstovas neatskleis Konfidencialios informacijos trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio Kitos šalies sutikimo.

3.3.2 Įsipareigojimas neatskleisti konfidencialios informacijos taip pat yra privalomas Šalims 2 (dvejus) metus po Sutarties galiojimo pabaigos.
3.3.3 Draudimas atskleisti Konfidencialią informaciją netaikomas

1. organizacijoms, kurios yra konkretaus E-dokumento šalys (pvz., siuntėjas, gavėjas, mokėtojas, logistikos paslaugos teikėjas) ir tokiu būdu taip pat yra tokio E-dokumento savininkai;

2. kitiems konsoliduotos grupės nariams tuo atveju, jei Partneris yra konsoliduotos grupės narys;

3. organizacijoms, turinčioms teisę gauti tuos duomenis pagal įstatymą.

 

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1 Partneris turi teisę:

4.1.1 naudotis „Telema“ paslaugomis ir „Telema“ portalu pagal pasirašytą Sutartį;

4.1.2 įvardinti „Telemą“ kaip savo paslaugų teikėją;

4.1.3 vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, iš „Telemos“ gauti informaciją, susijusią su Sutartimi.

4.2 Partneris įsipareigoja:

4.2.1 laikytis Sutarties ir Bendrųjų sąlygų, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis;

4.2.2 pranešti savo klientams ir tiekėjams, kurie susiję su Partnerio įsipareigojimu naudoti „Telema“ paslaugas, ir, jei reikia, papildyti tarpusavio bendradarbiavimo sutartis;

4.2.3 laiku apmokėti „Telema“ pateiktas sąskaitas už Paslaugas, kuriomis Partneris naudojosi, ir, jei reikia, apmokėti išlaidas, susijusias su pradelstų sumų išieškojimu;

4.2.4 laiku užbaigti diegimo darbus, kurie buvo anksčiau specifikuoti Sutartyje ir/arba Techninėje Sprendimo Analizėje, ir imtis visų būtinų veiksmų prisidedančių prie savalaikio sutartų Telema Paslaugų aktyvavimo;

4.2.5 nedelsiant pranešti „Telemai“ apie šias aplinkybes: apie pasikeitusius įmonės duomenis (pavyzdžiui, pavadinimo, adreso), kurie susieti su Sutartimi; apie Kontaktinio asmens pakeitimą; pasikeitimus, susijusius su Pagrindiniu naudotoju, Prisijungimo duomenų paviešinimą trečiosioms neįgaliotoms šalims ar, jei yra tokia rizika; prasidėjus Partnerio atžvilgiu taikomam bankroto ar likvidavimo procesui, taip pat jei yra kitų aplinkybių, kurios gali trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį.

4.3 „Telema“ turi teisę:

4.3.1 įvardinti Partnerį kaip „Telema“ Paslaugų naudotoją;

4.3.2 perleisti ar perduoti trečiosioms šalims reikalavimus apmokėti skolas, kurios susidarė dėl Partnerio nemokumo ir/arba įgalioti trečiuosius asmenis išreikalauti skolas, reikalauti iš Partnerio kompensuoti išlaidas, susijusias su skolų išieškojimu, laiku neapmokėjus sąskaitų;

4.3.3 jeigu Partneris sąmoningai ir tikslingai pateikia netikslius duomenis ar dokumentus, atsisakyti Sutarties vykdymo ir (ar) nutraukti Sutartį, jei ji jau buvo įsigaliojusi, ir negrąžinti mokėjimų, kuriuos atliko Partneris, vykdydamas Sutartį.

4.4 „Telema“ įsipareigoja:

4.4.1 vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir teikti „Telema“ paslaugas kaip numatyta Sutartyje;

4.4.2 Partnerio pageidavimu suteikti jam informaciją apie „Telema“ paslaugas, Sutarties terminus ir Sąlygas, išsiųstas PVM sąskaitas faktūras ir išsiųstus pranešimus;

4.4.3 atskleisti su Partnerio veikla susijusius duomenis, kuriuos „Telema“ gavo teikdama Paslaugas, tik esant išankstiniam raštiškam Partnerio sutikimui, išskyrus tuos atvejus, kai duomenų atskleidimas yra įteisintas Sutartyje ar teisės aktuose;

4.4.4 nedelsdama informuoti Partnerį apie šias aplinkybes: pasikeitusią bendrovės „Telema“ kontaktinę informaciją (pavyzdžiui, pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris), Sutartyje; prasidėjus bendrovės „Telema“ bankroto ar likvidavimo procesui, taip pat jei yra kitų aplinkybių, kurios gali trukdyti vykdyti Sutartį.

4.5 Telema neatsako už:

4.5.1 Prekybos partnerių siunčiamų dokumentų turinį – „Telema“ perduoda E-dokumentus tiksliai taip, kaip jie buvo išsiųsti Prekybos partnerių dokumento turinio prasme (naudojami laukai, laukų reikšmės), nebent specialiai sutarta kitaip;

4.5.2 Partnerio įkeltų į „Telema“ EDI sistemą „Master Data“ dokumentų turinį (pvz. produkto duomenys, tiekėjų ar klientų duomenys, kainoraščiai, sąskaitų planai);

4.5.3 Klientų vidaus verslo procesų reglamentus dėl E-dokumentų naudojimo ar bet kokio Telema paslaugų naudojimo;

4.5.4 už bet kokią žalą, kurią Partneris ar Prekybos partneriai gali patirti dėl sustabdymo, pagal punktus 6.1 ir 6.2 arba Telema paslaugų/Sutarties nutraukimo, Partneriui nesilaikant šios Sutarties sąlygų. Partneris privalo informuoti Prekybos partnerius apie „Telema“ paslaugų sustabdymą ar nutraukimą Partneriui;

4.5.5 jokias neigiamas pasekmes, kurios gali atsirasti, partneriui neinformavus „Telemos“ apie bet kokius ERP programinės įrangos pakeitimus, susijusius su keitimusi E-dokumentais, kaip nurodyta Sutartyje;

4.5.6 Jei Šalis pasitelkia tarpininką atlikti paslaugas, tokias kaip E-dokumentų perdavimas, registravimas ar apdorojimas, ši Šalis, yra atsakinga už žalą, atsiradusią tiesiogiai dėl tarpininko veiksmų, gedimų ar nesugebėjimo teikti minėtas paslaugas.

4.5.7 Jei Šalis reikalauja iš kitos šalies, naudoti tarpininko paslaugas, tokias kaip E-dokumentų perdavimas, registravimas ar apdorojimas, Šalis kuri to reikalavo yra atsakinga už žalą, atsiradusią tiesiogiai dėl tarpininko veiksmų, gedimų ar nesugebėjimo teikti minėtas paslaugas.

4.6 Šalių atsakomybė

4.6.1 Šalys nėra atsakingos už bet kokius netiesioginius ar šalutinius nuostolius, sukeltus kitai Šaliai, kurie, be kitų dalykų, gali apimti negautas pajamas, veiklos sutrikdymą, pelno sumažėjimą ar kitas panašias aplinkybes, išskyrus atvejus, jei tai padaryta dėl didelio Šalies aplaidumo ar tyčinio Sutarties pažeidimo.

4.6.2 Šalys kompensuoja viena kitai bet kokią tiesioginę žalą, padarytą atvejais, kai Šalys veikė nevisiškai pagal Sutartį.

4.6.3 Norėdama prašyti atlyginti žalą, prašančioji Šalis kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo žalos nustatymo ir 6 (šešis) mėnesius nuo žalos atsiradimo, informuoja kitą Šalį apie žalą. Įrodinėjimo pareiga dėl tokios žalos tenka prašančiajai Šaliai.

4.6.4 Dėl bet kokių Sutarties pažeidimų vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu, bendra bendrovės „Telema“ atsakomybė, remiantis Sutartimi, neviršija Partnerio už konkretų mėnesį mokamo mėnesinio mokesčio už bendrovės „Telema“ paslaugas dydžio (netaikoma pajungimo mokesčiui ir papildomiems mokesčiams). Šis apribojimas netaikomas tuo atveju, kai žala padaryta dėl bendrovės „Telema“ aplaidumo ar tyčinio Sutarties pažeidimo.

 

5. ATSISKAITYMAI

5.1 „Telema“ apmokestins už paslaugas kas mėnesį.  „Telema“ pateikia sąskaitą, remdamasi naudotomis bendrovės „Telema“ Paslaugomis ir kainomis, nurodytomis Sutartyje.

5.2 Mėnesiniai mokesčiai už Telema Paslaugas bus skaičiuojami pradedant vėliausiai sekančiu kalendoriniu mėnesiu po Sutarties pasirašymo. Visos Sutartyje nurodytos sumos yra be PVM.

5.3 Sąskaitos siunčiamos Partneriui Partnerio el. pašto adresu. Šalys pripažįsta, kad elektroninė sąskaita yra lygiavertė popierinei sąskaitai. Partneris, pageidaujantis gauti popierines sąskaitas, kompensuoja jų siuntimo ir apdorojimo išlaidas.

5.4 „Telema“ pradeda prijungimo darbus po to, kai iš Partnerio gauna mokestį už aktyvavimą.

5.5 Sąskaita turi būti apmokėta per 7 (septynias) dienas nuo jos išrašymo datos, nurodytos sąskaitoje. Bendrovė „Telema“ sąskaitą laiko apmokėta, kai visa sąskaitoje nurodyta suma įplaukia į bendrovės „Telema“ banko sąskaitą.

5.6 Laiku neapmokėjus sąskaitos, skaičiuojami 0,05 % delspinigiai nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Visos išlaidos, patirtos renkant skolas, kurios atsirado dėl nesugebėjimo apmokėti sąskaitas laiku, turi būti atlygintos Partnerio.

5.7 Jei Partneris iki apmokėjimo termino raštu pareiškia nesutikimą dėl bendrovės „Telema“ pateiktos sąskaitos sumos dydžio ir apmoka tik už Paslaugų dalį, dėl kurios sumos dydžio jis pretenzijų neturi, „Telema“ nestabdo ir neriboja Paslaugos teikimo Partneriui iki pretenzijos peržiūrėjimo. „Telema“ pretenzijas, susijusias su sąskaitomis, peržiūri per 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

5.8 Jei Partnerio pateikta pretenzija dėl sąskaitos sumos yra nepagrįsta, Partneris privalo įmokėti ginčijamą sumą į bendrovės „Telema“ atsiskaitomąją sąskaitą per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo bendrovės „Telema“ atsakymo į pretenziją; priešingu atveju „Telema“ turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Partneriui Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

5.9 Partneris privalo pranešti „Telemai“ apie el.-sąskaitos adreso pasikeitimą, taip pat pranešti „Telemai“ visais atvejais, kai mėnesio sąskaita nebuvo gauta laiku.

 

6. TELEMA“ PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1 Partneris turi teisę kreiptis dėl „Telema“ paslaugų sustabdymo maksimaliam 9 (devynių) nepertraukiamų mėnesių laikotarpiui, informavęs raštu prieš 30 kalendorinių dienų, su sąlyga, kad įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus ir neturi skolų už „Telema“ Paslaugas.

6.2 „Telema“ turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Partneriui jei:

6.2.1 Partnerio apmokėti privaloma suma nėra įplaukusi į bendrovės „Telema“ atsiskaitomąją sąskaitą per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po sąskaitoje nurodytos apmokėjimo dienos;

6.2.2 Partneris, sudarydamas Sutartį arba Sutarties galiojimo metu, pateikė neteisingus duomenis;

6.2.3 Partneris nepranešė „Telemai“ apie kontaktinių duomenų pasikeitimą;

6.2.4 Partnerio atstovas neturėjo įgaliojimų pasirašyti Sutarties;

6.2.5 Partneris iš esmės pažeidžia Sutarties Sąlygas;

6.2.6 „Telema“ paslaugų sustabdymo teisė numatyta teisės aktais.

6.3 Suspendavimo procedūra ir atnaujinimo taisyklės.

6.3.1 Prieš pat „Telema“ paslaugų sustabdymą „Telema“ praneša Partnerio kontaktiniam asmeniui raštu apie priežastis.

6.3.2 Sustabdžius paslaugas Prekybos Partnerių siunčiami E-dokumentai (įeinantys Edokumentai) Partneriams, kurių paslaugos buvo sustabdytos, bus prieinami „Telema“ portale ribotą 2 (dviejų) savaičių laikotarpį nuo sustabdymo.

6.3.3 Norint atnaujinti sustabdytas „Telema“ paslaugas Partneris turi sumokėti atnaujinimo mokestį 99 EUR + PVM  ir sumokėti pradelstas skolas, delspinigius bei visas su skolų išreikalavimu susijusias išlaidas.

6.4 Savanoriškas nutraukimas.

6.4.1 Partneris ir „Telema“ gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl bet kokių priežasčių, pranešdami apie tai kitai Šaliai raštu iš anksto, bent prieš 30 (trisdešimt) dienų Oficialiu pranešimu.

6.4.2 Bendru Šalių susitarimu sutartis gali būti bet kada nutraukta. Susitarimas nutraukti Sutartį turi būti įformintas raštu ir patvirtintas Šalių parašais.

6.5 „Telema“ be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį, jei:

6.5.1 „Telema“ paslaugų neįmanoma teikti dėl šios Sutarties 6.2.2.–6.2.6. punktuose nurodytų priežasčių;

6.5.2 Partneris neapmokėjo sąskaitos per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas, skaičiuojant nuo sąskaitoje nurodyto termino;

6.5.3 iškilus kitoms, galiojančiuose teisės aktuose numatytoms aplinkybėms.

6.6 Sutarties galiojimo metu iškilus bet kokioms kliūtims, kurios trukdo tinkamai vykdyti „Telema“ sutartinius įsipareigojimus, arba jei yra tvirtas pagrindas tokioms kliūtims atsirasti, „Telema“ turi teisę nutraukti konkrečios Paslaugos teikimą Partneriui, informuodama jį raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo.

6.7 Norėdamas vėl gauti „Telema“ paslaugas po to, kai Sutartis buvo nutraukta remiantis 6.5 punktu, Partneris privalo bendrovei „Telema“ sumokėti skolą, delspinigius, skolos išreikalavimo išlaidais ir pakartotinio prijungimo mokestį pagal tuo metu galiojantį kainininką.

6.8 Sutarties nutraukimas neatleidžia Partnerio nuo įsipareigojimo sumokėti bendrovei „Telema“ už jau suteiktas paslaugas pagal Sutartį.

 

7. FORCE MAJEURE

7.1 Šalys neatsako už įsipareigojimų neįvykdymą, jei juos įvykdyti trukdo nenugalimos jėgos aplinkybės (toliau – force majeure). Force majeure Šalys laiko Sutarties sąlygas vykdyti trukdančias aplinkybes arba nenumatytus įvykius, kurie nėra pavaldūs Šalims, t. y. kuriems jos negali daryti įtakos ir kurių Šalys pagrįstai negalėjo numatyti, pavyzdžiui, juridinių aktų pakeitimas, karo padėtis, streikai, lokautas, sukilimai, blokados, gaisras, sprogimai, stichinės nelaimės arba neįprastos oro sąlygos, tarp jų stipri liūtis arba sniegas, audra, žaibas, šalčiai ir pan., elektros energijos arba ryšio pertrūkiai, ryšių kabelių ir įrangos fiziniai gedimai, atsiradę dėl trečiųjų asmenų kaltės, gedimai tretiesiems asmenims priklausančiuose ryšių tinkluose ir ryšių linijose, kitos aplinkybės, sukeliančios ryšių sistemos gedimus, piktavališki Partnerio, bendrovės „Telema“, prekybos Partnerių interneto paslaugų teikėjų infrastruktūros užpuolimai, kitos nuo Šalių nepriklausančios aplinkybės, kurioms Šalys negali daryti įtakos ir į kurias pasirašant Sutartį nebuvo pagrindo atsižvelgti, kad būtų galima jų išvengti, arba įveikti trukdančias aplinkybes ar pasekmes, kurios trukdo vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus.

7.2 Iš pirmiau nurodytų aplinkybių kylantys vėlavimai arba klaidos, padarytos bendrovės „Telema“ Sutarties sąlygoms vykdyti užsakytų subrangovų, taip pat laikomi Force majeure.

7.3 Jei Force majeure pasekmės sutrukdė Šaliai įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus tik dalinai, Šalis atsako už įsipareigojimų, kuriems Force majeure netrukdė, įvykdymą.

7.4 Force majeure neatleidžia Šalių nuo atsakomybės imtis visų galimų priemonių neįvykdytų Sutarties įsipareigojimų daromai žalai išvengti arba ją sumažinti. Šalys įsipareigoja toliau vykdyti savo Sutarties įsipareigojimus iškart, kai tik bus pašalintos force majeure aplinkybės.

7.5 Šalis, nevykdanti savo įsipareigojimų dėl force majeure aplinkybių, privalo kitai Šaliai pranešti apie šias aplinkybes ir jų poveikį įsipareigojimų vykdymui iškart, kai tik apie tokias aplinkybes sužinojo arba turėjo apie jas sužinoti.

7.6 Tuo atveju, kai force majeure aplinkybės, trukdančios Šaliai vykdyti savo Sutarties įsipareigojimus, tęsiasi ilgiau nei 180 (šimtą aštuoniasdešimt) dienų, kiekviena Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį ir nė viena Sutarties Šalis neturi teisės reikalauti, kad kita Šalis padengtų nuostolius.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1 Šalys įsipareigoja prisiimtus sutartinius įsipareigojimus vykdyti tinkamai, dėmesingai, pagrįstai, sąžiningai ir vadovaudamosi susiklosčiusia praktika.

8.2 Nė viena iš Sutarties Šalių neturi teisės perleisti ar perduoti savo iš šios Sutarties kylančių teisių ir/arba įsipareigojimų trečiosioms šalims be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

8.3 Šalių susijungimas, pasidalijimas, perorganizavimas arba nuosavybės formos pasikeitimas nėra laikomas pagrindu Sutarties taisymui arba išankstiniam nutraukimui.

8.4 Jei Partneris raštu neinformavo bendrovės „Telema“ apie Sutartyje užfiksuotų kontaktinių duomenų arba kitų juridinių rekvizitų pakitimus, bus laikoma, kad dokumentai ir informacija (sąskaitos, skolų reikalavimai ir t. t.), siunčiami Sutartyje nurodytu adresu, pasiekė Partnerį.

8.5 Jei ateityje kuri nors Sutarties sąlyga nustos visiškai ar dalinai galioti arba taps nevykdytina, kiti Sutarties punktai galios.

8.6 Sutarties ir Bendrųjų sąlygų pakeitimai.

8.6.1 Šalis, pageidaujanti pakeisti Sutartį, turi pateikti Oficialų pranešimą kitai Šaliai. Kita Šalis yra įpareigota atsakyti į pasiūlymą raštu per 21 (dvidešimt vieną) dieną, skaičiuojant nuo
pasiūlymo gavimo. Jei kita Šalis per nurodytą laikotarpį neatsako, laikoma, kad ji sutinka su aptariamais pakeitimais.

8.6.2 „Telema“ turi teisę pakeisti arba papildyti Sąlygas. Apie pakeitimus turi būti pranešta el. paštu arba paštu mažiausiai prieš 30 (trisdešimt) dienų iki įsigaliojant pakeitimams, išskyrus tuos atvejus, kai pakeitimai atsiranda dėl:

a) valstybinių institucijų juridinių aktų reikalavimų ar teismo nutarimų;

b) Techninių arba esminių pakitimų tam tikroje srityje ar produktuose ar, „Telema“ paslaugose, papildomų arba geresnių galimybių Partneriams naudotis bendrovės „Telema“ paslaugomis sukūrimo;

c) Būtinybės patikslinti „Telema“ paslaugų teikimo ar naudojimosi terminus ir sąlygas.

8.6.3 Jei Partneris nesutinka su padarytais pakeitimais, jis turi bendrovei „Telema“ nusiųsti Oficialų pranešimą ir tokiu atveju Partneris turi teisę nutraukti Sutartį, po pirmiau minėtų pakeitimų įsigaliojimo, tačiau tokio Sutarties nutraukimo atveju Partneris netenka teisės reikalauti iš bendrovės „Telema“ bet kokio žalos kompensavimo ir (arba) taikyti bet kokias kitas teisines apsaugos priemones bendrovės „Telema“ atžvilgiu.

8.6.4 Jei Partneris nepasinaudoja teise atsisakyti Sutarties, laikoma, kad jis sutinka su atliktais pakeitimais ir bendrovei „Telema“ pretenzijų dėl pakeitimų neturi. Naujos Bendrosios sąlygos yra neatsiejama Sutarties dalis, kurią Šalys privalo vykdyti nuo jų įsigaliojimo datos.

8.7 Klausimų, neaptartų šioje Sutartyje, atveju Šalys vadovaujasi vietos šalies galiojančiais juridiniais aktais, gera valia ir praktika.

8.8 Sutarties vykdymo metu kylantys ginčai turi būti sprendžiami derybomis. Jei neįmanoma problemų išspręsti tuoj pat, Partneris turi teisę pateikti bendrovei „Telema“ pretenzijas raštu, kurias „Telema“, atsiradus pirmai galimybei, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų, turi peržiūrėti ir, atsižvelgdama į Partnerio pageidavimą, informuoti jį apie savo sprendimą žodžiu arba raštu paštu arba el. paštu. Nepavykus susitarti, ginčas turi būti perduotas nagrinėti Arbitražo institutui prie Stokholmo prekybos rūmų. Arbitražinis teismas turi būti sudarytas iš vienintelio arbitro, o arbitražo procese vartojama kalba bus anglų.

8.9 Partnerio įgaliotojo atstovo parašas Sutartyje patvirtina, kad:

8.9.1 Partneris yra susipažinęs ir sutinka su Sutartimi ir Bendrosiomis sąlygomis bei įsipareigoja jas vykdyti;

8.9.2 Partneris pateikė teisingus duomenis, laikėsi visų taisyklių, procedūrų ir patvirtinimų, kurie yra nustatyti, prisiimdamas Sutartyje nurodytus įsipareigojimus, jis turi visas Sutarčiai
sudaryti reikalingas teises ir įgaliojimus, numatytus teisės aktuose, įstatuose ar kituose dokumentuose, kurie privalomi pasirašant Sutartį;

8.9.3 Partneris suteikė bendrovei „Telema“ leidimą apdoroti sutartinius duomenis ir, jei reikia, perduoti juos Agentui;

8.9.4 Partneris suteikė bendrovei „Telema“ leidimą dalytis duomenimis su įmonėmis, atsakingomis už sąskaitų, kurios išrašomos už bendrovės „Telema“ paslaugas, paruošimą, siuntimą ir gavimą (įmonėms, su kuriomis sudarytose sutartyse yra sąlygos dėl konfidencialaus joms perduodamos informacijos naudojimo);

8.9.5 Partneris Sutarties galiojimo laikotarpiu bendrovei „Telema“ suteikia teisę apdoroti „Telema“ Paslaugų teikimo metu gautus duomenis, ypač duomenis apie naudojimąsi „Telema“ Paslaugomis, formą, laiką ir metodą, kokiu žinutės perduodamos, jei Sutartyje nėra numatyta kitaip. „Telema“ ir jos Agentai apdoroja „Telema“ Paslaugos teikimo metu gautus duomenis produkto tobulinimo tikslais, kad galėtų Partneriui pasiūlyti individualesnius, patogesnius ir vertingesnius sprendimus teikiamų paslaugų srityje.

8.10 Partneris turi teisę prieš Sutarties sudarymą arba Sutarties pakeitimo įsigaliojimą pranešti bendrovei „Telema“, kad nesutinka dėl savo duomenų apdorojimo. Partneris turi teisę savo sutikimą atšaukti bet kuriuo metu, apie tai pranešdamas bendrovei „Telema“ raštu arba forma, kurią galima paversti rašytine.

8.11 Su „Telema“ Paslaugų pardavimu susijusių rengiamų kampanijų siūlomos nuolaidos netaikomos Partneriams, neatitinkantiems kampanijos sąlygų, turintiems įsiskolinimų bendrovei „Telema“ arba pateikusiems neteisingus duomenis, sudarant Sutartį su bendrove „Telema“.

8.12 Jei kontekstas to reikalauja, vienaskaita vartojami žodžiai Sąlygų apraše gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai. Jeigu tekste yra prieštaravimų tarp anglų ir kitų kalbų Sąlygų versijose arba jei aprašymas dviprasmiškas, vadovaujamasi anglų kalba.

8.13 Šiuo metu galiojančios Bendrosios sąlygos prieinamos „Telema“ interneto puslapyje www.telema.com.

8.14 Jei Sutartyje nėra numatyta kitaip, Sutartis laikoma sudaryta neribotam laikui.

8.15 Skaitmeniniu parašu pasirašytos sutartys laikomos lygiavertėmis pasirašytoms popierinėms sutartims. Skenuota ir e-paštu persiųsta ar faksu persiųsta pasirašytos sutarties kopija laikoma
įpareigojančiu dokumentu.

 

Galioja nuo 2018.10.01